Voorwaarden

Hier vindt u de cursus- en congresvoorwaarden en de Algemene voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden als pdf

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de gegeven betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

OinO-Advies: OinO-Advies BV, Rijksstraatweg 104, Voorst.

Opdrachtgever: de wederpartij met wie een overeenkomst is gesloten en diens werknemers, alsook een individuele deelnemer, zijnde diegene die zich heeft ingeschreven of laten inschrijven voor een opleidingsactiviteit.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening c.q. de inschrijving voor een opleidingsactiviteit.

Opleidingsactiviteit: iedere vorm van training, studie, workshop, begeleiding, lezing, presentatie en nascholing.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen OinO-Advies en een opdrachtgever waarop OinO-Advies deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met OinO-Advies, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. OinO-Advies en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. De door OinO-Advies gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. OinO- Advies is aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2. Prijzen in aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht OinO-Advies niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

5. Een overeenkomst tussen OinO-Advies en de opdrachtgever komt tot stand door verzending door de opdrachtgever van het daartoe bestemde digitale inschrijf- of aanmeldingsformulier, of door een door OinO-Advies en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging, of door schriftelijke bevestiging door OinO-Advies aan de opdrachtgever van diens schriftelijk, of digitaal ingezonden aanmelding of opdracht.

6. Met het tot stand komen van een overeenkomst verklaart de opdrachtgever de algemene voorwaarden van OinO-Advies te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen OinO- Advies en de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Een opdrachtgever kan zowel een terzake handelings- bevoegde vertegenwoordiger zijn van de werkgever van de deelnemer, als de deelnemer zelf of een collega van dezelfde opdracht- of werkgever.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. OinO-Advies zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakman- schap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft OinO-Advies het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Een en ander gebeurt dan onder de Algemene Voorwaarden van OinO-Advies, tenzij anders vermeld.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan OinO-Advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever rede- lijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan OinO- Advies worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan OinO-Advies zijn verstrekt, heeft OinO-Advies het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. OinO-Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat OinO-Advies is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor OinO-Advies kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien door OinO-Advies of door OinO-Advies ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6. Opdrachtgever vrijwaart OinO-Advies voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5. Certificering

1. Een opdrachtgever heeft recht op een OinO-certificaat van deelname bij opleidingsactiviteiten van meer dan e?e?n dagdeel, indien meer dan 80% van de activiteit is gevolgd en de activiteit succesvol is afgesloten, dit ter beoordeling van de docent.

2. OinO-Advies zal zich inspannen om voor opleidings- activiteiten de door haar opdrachtgevers gevraagde erkenningen te realiseren.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financie?le en / of kwalitatieve consequenties en/of invloed op de einddatum zal hebben, zal OinO- Advies de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

3. In afwijking van lid 2 zal OinO-Advies geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan OinO-Advies kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Annulering door de opdrachtgever of deelnemer

1. De opdrachtgever heeft het recht de opdracht te annuleren.

2. Annulering kan alleen schriftelijk of per e-mail plaatsvinden. Telefonische annuleringen dienen altijd schriftelijk door de opdrachtgever te worden bevestigd. OinO-Advies stuurt bij ontvangst van een annulering te allen tijde een bevestiging van die annulering.

3. Een opdrachtgever heeft tot 14 kalenderdagen na de totstandkoming van de opdracht bedenktijd om de overeenkomst kosteloos te annuleren. Indien er al betaald is, wordt het factuurbedrag binnen 14 dagen geretourneerd.

3. Indien de overeenkomst nadien tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever is de opdrachtgever verplicht 100% van het opdrachtbedrag te betalen. De reden van annulering speelt in alle gevallen geen rol. Als annuleringsdatum wordt de datum gehanteerd van de poststempel, e-mail, of websiteregistratie, dus de datum waarop de schriftelijke annulering is verstuurd.

Tevens heeft OinO-Advies recht op compensatie vanwege het door de opzegging ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan OinO-Advies zijn toe te rekenen.

Artikel 8. Annulering, uitstel en weigering door OinO-Advies

1. OinO-Advies behoudt zich het recht voor opleidingsactiviteit te annuleren of uit te stellen indien daartoe door OinO-Advies voldoende reden aanwezig wordt geacht. OinO-Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door afstel of uitstel ontstane schade. OinO-Advies verplicht zich uitstel danwel afstel uiterlijk 1 week voor aanvang aan de deelnemers bekend te maken. Bij annulering door OinO-Advies wordt het eventueel reeds betaalde deelnamebedrag volledig terugbetaald.

2. Indien daartoe door OinO-Advies voldoende reden aanwezig wordt geacht kan OinO-Advies besluiten een opleidingsactiviteit of een onderdeel daarvan op een andere plaats uit te voeren dan oorspronkelijk is mee- gedeeld.

3. Bij datumwijziging van een opleidingsactiviteit of onderdeel daarvan door OinO-Advies is de opdrachtgever geen bedrag verschuldigd indien de gewijzigde datum niet schikt. De opdrachtgever kan in dat geval de activiteit/het onderdeel kosteloos annuleren.

4. Bij wanbetaling heeft OinO-Advies het recht de opdrachtgever uit te sluiten van toekomstige deelname aan opleidingsactiviteiten van OinO-Advies.

5. OinO-Advies behoudt zich het recht voor om een deelnemer de toegang tot een opleidingsactiviteit te ontzeggen, wanneer deze gedrag vertoont dat een duidelijke negatieve invloed heeft op het leerproces van de overige deelnemers.

6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door OinO-Advies, zal zij in overleg met opdrachtgever/ deelnemer zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 9. Tussentijdse beëindiging door opdrachtgevergever
1. In geval de opdrachtgever na aanvang van een opleidingsactiviteit de deelname tussentijds bee?indigt of anderszins niet meer aan de activiteit zal deelnemen, is de opdrachtgever verschuldigd tot betaling van de volledige kosten en bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding.

2. Bij tussentijdse bee?indiging bestaat niet het recht tot het sturen van een plaatsvervanger.

Artikel 10. Vervanging

1. De opdrachtgever kan in plaats van de deelnemer een ander aan de opleidingsactiviteit laten deelnemen, alleen slechts indien de vervanging aan OinO-Advies wordt meegedeeld voor de aanvangsdatum van de activiteit en de vervanger voldoet aan de toelatingsvoorwaarden indien deze aan de deelname worden gesteld.

2. OinO-Advies kan te allen tijde een andere collega de opleidingsactiviteit laten uitvoeren, indien de vervanging aan opdrachtnemer tenminste 24 uur voor aanvang van de activiteit of een onderdeel daarvan wordt medegedeeld.

Artikel 11. Overboeking en non-respons

1. Indien bij een opleidingsactiviteit of onderdeel daarvan de gestelde maximum capaciteit is overschreden, zal OinO-Advies, tegen de daarvoor geldende tarieven, een alternatief aanbieden.

2. Indien de opdrachtgever of deelnemer niet reageert op een verzoek om een voorkeur voor onderdelen van opleidingsactiviteiten kenbaar te maken, is OinO-Advies gerechtigd opdrachtgever c.q. deelnemer in te delen bij een naar het oordeel van OinO-Advies best passende onderdeel.

Artikel 12. Prijzen en facturering

1. Onze opleidingsactiviteiten worden getarifeerd volgens de geldende versie ‘Transparante tarieven’ en zijn tenzij anders aangegeven, inclusief kosten van studiemateriaal en kosten van koffie/thee.

2. Over de door OinO-Advies berekende bedragen voor opleidingsactiviteiten die onder het centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) vallen is geen BTW verschuldigd.

3. De kosten voor opleidingsactiviteiten worden in de maand van aanvang gefactureerd. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden en/of die een bedrag van € 5.000,- te boven gaan, kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. Bij congressen, thema- en studiedagen behoudt OinO-Advies zich het recht voor eerder te factureren.

4. De factuur dient binnen 30 dagen te zijn voldaan. Indien de opdrachtgever niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting, behoudt OinO-Advies zich het recht voor de opdrachtgever uit te sluiten van deelname aan de opleidingsactiviteit. De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor nakoming van zijn betalingsverplichting.

Artikel 13 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door OinO-Advies aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalings- verplichting niet op.

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van OinO-Advies op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14. Incassokosten

1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van e?e?n of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,-.

2. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

3. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud en auteursrecht

1. Alle door OinO-Advies geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapporten, ontwerpen, apparatuur, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van OinO-Advies totdat de opdrachtgever alle verplichtingen is nagekomen.

2. De opdrachtgever/deelnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever/ deelnemer verplicht OinO-Advies zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Alle door OinO-Advies verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van OinO-Advies worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

5. Voor het geval dat OinO-Advies zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan OinO-Advies of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van OinO-Advies zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

6. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt OinO-Advies zich de rechten en bevoegdheden voor die OinO-Advies

toekomen op grond van de Auteurswet. OinO-Advies heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16. Klachten

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of geleverde producten worden afgehandeld volgens de klachtenprocedure die beschikbaar is via de website www.oino-advies.nl en opvraagbaar is op het hoofd- kantoor te Voorst.

Artikel 17. Opschorting en ontbinding

1. OinO-Advies is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • na het sluiten van de overeenkomst OinO-Advies ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekort- koming haar rechtvaardigt.
  • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 

2. Voorts is OinO-Advies bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de over- eenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van OinO-Advies op de opdrachtgever/ deelnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien OinO-Advies de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. OinO-Advies behoudt steeds het recht schade- vergoeding te vorderen.

Artikel 18. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien OinO-Advies aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2 Indien opdrachtgever om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft OinO- Advies het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 19. Aansprakelijkheid

1. Indien OinO-Advies aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Indien OinO-Advies aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 7500,- .

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van OinO-Advies aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan OinO-Advies toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever/deelnemer

 

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zoveel OinO-Advies ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is OinO-Advies gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20. Vrijwaringen

1. De opdrachtgever vrijwaart OinO-Advies voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien opdrachtgever aan OinO-Advies informatie- dragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 21. Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever/deelnemer over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 22. Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voor- waarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop OinO-Advies geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van OinO-Advies worden daaronder begrepen.

3. OinO-Advies heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat OinO-Advies zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zoveel OinO-Advies ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is OinO-Advies gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 23. Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, OinO-Advies gehouden is vertrouwe- lijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en OinO-Advies zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is OinO-Advies niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 24. Privacy deelnemersgegevens

1. De noodzakelijke registratie van deelnemers aan een opleidingsactiviteit door OinO-Advies beperkt zich tot de NAW-gegevens, aangevuld met een telefoonnummer, emailadres en gegevens over de huidige functie en werkgever en eventueel gegevens over vooropleiding of lidmaatschap beroepsvereniging. De deelnemer is zelf verplicht informatie te verstrekken aan de werkgever over de inhoud van de opleidingsactiviteit en de eventueel behaalde resultaten.

2. Wanneer geen andere afspraken zijn gemaakt, verstrekt OinO-Advies zonder toestemming van de deelnemer geen inlichtingen aan de werkgever over resultaten, gedrag, absentie en dergelijke.

3. De registratiegegevens worden door OinO-Advies gebruikt om deelnemers op de hoogte te houden van het aanbod aan opleidingsactiviteiten. Deze gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan derden met hetzelfde doel als waarvoor OinO-Advies de gegevens gebruikt. Indien betrokkene aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie of verstrekking van zijn registratiegegevens aan derden, wordt dat direct gerespecteerd.

Artikel 25. Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen OinO-Advies en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Voorst, 1 oktober 2014